Ofresh vị cừu và rau

200,000 

Chó con 2 ( Thức ăn hỗn hợp cho chó ở tất cả các độ tuổi)